Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä 

LEAPFYSIO Oy 

Yhteystiedot:
 Hämeenpuisto 47
 33200 Tampere

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa 

LEAPFYSIO Oy / Konsta Kossi
Hämeenpuisto 47
33200 Tampere
0400571655
leapfysio@gmail.com

Tietosuojavastaava

LEAPFYSIO Oy / Tatu Levänen
Hämeenpuisto 47
33200 Tampere
040 5310530
leapfysio@gmail.com

2. Rekisteröidyt 

Pidämme rekisteriä asiakkaistamme sekä potentiaalisista asiakkaista. Rekisteriin on pääsy ainoastaan valtuutetuilla asianomaisilla henkilöillä yrityksen sisällä. 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus 

Rekisterin pitämisen peruste on asiakasrekisterin ylläpitäminen.

Rekisteri sisältää asiakkaan käynti-, hoito- ja tutkimustiedot, jotka rekisteröidään Diarium – asiakastierojärjestelmään, joka on SSL-suojattu. Potilasrekisteriä pidetään, jotta saadaan toteutettua terveys- ja hyvinvointipalveluja mahdollisimman laadukkaasti.

Asiakkaan tietoja käytetään lisäksi rekisterinpitäjän oman toiminnan tilastointiin ja suunnitteluun sekä asiakassuhteen hoitamiseen. Asiakas on voinut luovuttaa yhteystietonsa myös muun muassa myynti-, markkinointi- tai laskutustarkoitusta varten.

 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot: 

Henkilön yksilöintitiedot: nimi, henkilötunnus, yhteystiedot (tai lähiomaisen/edunvalvojan/huoltajan yhteystiedot) ja asiakasnumero

Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista

Palvelun toteuttamisen kannalta oleelliset tiedot asiakkaasta

Henkilötiedot ovat salassapidettäviä ja kaikilla henkilökuntaan kuuluvilla on salassapitovelvollisuus. Henkilötietoja luovutetaan vain ja ainoastaan asiakkaan omalla suostumuksella tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella tai erityislakiin nojaten. Asiakas voi milloin tahansa peruttaa suostumuksensa tietojen luovutukseen.

   

  5. Rekisteröidyn oikeudet 

  Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen leapfysio@gmail.com

  Tarkastusoikeus 

  Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  

  Oikeus tietojen oikaisemiseen

  Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

  Vastustamisoikeus 

  Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

  Suoramarkkinointikielto 

  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

  Poisto-oikeus 

  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  

   

  On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

  Suostumuksen peruuttaminen

  Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

  Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

  Valitusoikeus 

  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

   

  Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html 

  6. Säännönmukaiset tietolähteet 

  Palvelun ajanvaraustilanne (ajanvarausjärjestelmä, tapaaminen, puhelimitse ajanvaraus tai muulla yhteysvälineellä ajanvarauksen tekeminen)

  Palvelun toteuttamisen aikana (esitiedot ja muut palvelun toteuttamisen aikana palvelun tuottamiseen liittyvät tiedot)

  Luovutukset muista henkilörekistereistä (KANTA-arkistosta henkilön suostumuksella)

   7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

   Henkilötiedot ovat salassapidettäviä ja kaikilla henkilökuntaan kuuluvilla on salassapitovelvollisuus. Henkilötietoja luovutetaan vain ja ainoastaan asiakkaan omalla suostumuksella tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella tai erityislakiin nojaten. Asiakas voi milloin tahansa peruttaa suostumuksensa tietojen luovutukseen.Tietoja voidaan luovuttaa eteenpäin muille terveysalan toimijoille (hoitolaitokset, lääkärit yms.) KANTA-arkiston välityksellä henkilön tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella.

   8. Käsittelyn kesto 

   Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa  

   9. Henkilötietojen käsittelijät   

   Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

   10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

   Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.